مدیریت روابط عمومی-  اخبار و رویدادها
انتصاب رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه عبدالوهاب حقی به عنوان رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه، خوارزمی منصوب شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 

با حکم دکتر محمد علی سبحان اللهی، ریاست دانشگاه عبدالوهاب حقی رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه خوارزمی شد.
در قسمتی از این حکم آمده :
انتظارات با تلاش و جدیت
  1. تعامل سازنده با رسانه های جمعی و تبیین نقش و جایگاه دانشگاه خوارزمی
  2. تلاش برای افزایش کیفی و ضریب نفوذ اخبار و اطلاعات دانشگاه در رسانه جمعی و مخاطبین دانشگاهی
  3. ایجاد ساز و کار مناسب برای ارتقاء فرهنگ سازمانی و افزایش آگاهی اساتید، همکاران و دانشجویان
ایشان دانش آموخته کارشناسی ارشد و در حال انجام رساله دکتری رشته مدیریت رسانه می باشند.
در سوابق خدمتی ایشان مدیریت روابط عمومی دانشگاه های مختلف به چشم می خورد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.6429.51343.fa.html
برگشت به اصل مطلب