مدیریت روابط عمومی- فصلنامه های سیمای خوارزمی
فصلنامه سیمای خوارزمی زمستان ۱۴۰۰ فصلنامه سیمای خوارزمی زمستان ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 
فصلنامه سیمای خوارزمی زمستان  ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.26218.65168.fa.html
برگشت به اصل مطلب