مدیریت روابط عمومی- فصلنامه های سیمای خوارزمی
فصلنامه سیمای خوارزمی پاییز 1400 فصلنامه سیمای خوارزمی پاییز ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
فصلنامه سیمای خوارزمی پاییز ۱۴۰۰

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find-21.26218.64343.fa.html
برگشت به اصل مطلب