مدیریت روابط عمومی- میز خدمت دانشگاه
معرفی میز خدمت واحد های دانشگاه معرفی میز خدمت واحد های دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/22 | 
 
  معاونت ها و مدیریت ها  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

دانشکده ها:

۱- دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
۲- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
۳- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
۴- دانشکده علوم جغرافیا
۵- دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
۶- دانشکده علوم زمین 
۷- دانشکده علوم زیستی 
۸- دانشکده فنی و مهندسی 
۹- دانشکده مدیریت
۱۰- دانشکده هنر و معماری 
۱۱- دانشکده شیمی
۱۲- دانشکده علوم مالی 
۱۳- دانشکده فیزیک
۱۴- دانشکده اقتصاد
۱۵- دانشکده حقوق و علوم سیاسی فرم انتقادات و پیشنهاداتنشانی مطلب در وبگاه مدیریت روابط عمومی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=21.24695.57431.fa
برگشت به اصل مطلب