میز خدمت و پاسخگویی مدیریت خدمات آموزش مجازی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 
ساعات پاسخگویی در ایام هفته شماره تماس دانشکده آدرس ایمیل شماره تماس کارشناس واحد مربوطه
۹ الی ۱۲  ، شنبه تا چهارشنبه ۸۸۹۴۳۷۰۹ fm۸۸۴۰gmail.com ۹۱۹۰۰۸۲۴۵۲ فرهنگ معیری دانشکده مدیریت
۸ الی ۱۴:۳۰ ، شنبه تا چهارشنبه ۸۸۸۰۷۰۰۰
داخلی ۲۲۴
hkeshvari۹۸gmail.com ۰۹۳۵۷۸۵۹۹۸۷ هادی کشوری دانشکده مدیریت
۸ الی ۱۴:۳۰ ، شنبه تا چهارشنبه ۸۸۸۰۹۸۹۱
داخلی ۲۵۸
n.hajighasemikhu.ac.ir ۰۹۳۳۵۱۵۹۵۵۲ نگار حاجی قاسمی دانشکده مدیریت
۸  الی ۱۴:۳۰ ، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۶۳۴۵۱۰۰۰۶ ahmad_rajabi۸۶yahoo.com ۹۲۲۲۰۸۸۵۴۷ احمد رجبی دانشکده تربیت بدنی
۸ الی ۱۴:۳۰ ، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۶۳۴۵۱۰۰۰۶ d.moradkhaniyahoo.com ۰۹۳۵۵۵۲۰۶۶۲ داود مراد خانی دانشکده تربیت بدنی
۱۲ الی ۱۶ روزهای زوج
۱۰ الی ۱۶ و ۱۸ الی ۲۰ (همه روزه بصورت مجازی )
............. peivandmegmail.com ۰۹۱۹۳۶۹۱۷۱۲ احمد عزیز محمدی دانشکده فیزیک
۸ الی  ۱۲، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۶۳۴۵۲۱۴۴۶
۰۲۶۳۴۵۵۰۷۰۴
داخلی ۲۷۹۱
rezabanafshehgmail.com ................. بنفشه موسی الرضا دانشکده ادبیات
۸ الی  ۱۴، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۱۸۶۰۷۲۷۱۶ Habibdokht.tagmail.com ۰۹۰۱۳۳۹۱۷۱۵ طیبه حبیب دخت دانشکده جغرافیا
۸ الی ۱۴ ، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
داخلی ۲۶۳۶
....... ۰۹۱۲۴۶۳۶۲۵۱ اعظم ینگی ملکی دانشکده جغرافیا
۸ الی ۱۵ ، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۱۸۶۰۷۲۷۹۰ Arch.art.khugmail.com ۰۹۱۲۳۰۰۵۱۲۱ سالومه  مزدارانی دانشکده هنر و معماری
۸ الی ۱۵، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۱۸۸۹۴۳۶۵۲ s.khorshid۵۹۱۴yahoo.com ................ سجاد خورشیدوند دانشکده علوم مالی
۸ الی ۱۸، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
داخلی ۲۷۴۶
fpekhugmail.com ۰۹۱۲۵۸۴۰۰۶۲ سعید طولابی دانشکده روانشناسی
۸  الی ۱۴:۳۰ ، شنبه تا چهارشنبه ۸۶۰۷۲۷۳۸ Kharazmi.university.ph.dgmail.com ۰۹۱۹۳۶۹۰۴۸۶ سیمین دانیالی دانشکده روانشناسی-مقطع دکتری
۸ الی ۱۸، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۶۳۴۵۷۶۶۰۰
داخلی ۲۵۴۶
fpekhugmail.com ۰۹۱۲۸۶۳۷۴۹۷ حمیده رستم مظاهری دانشکده روانشناسی
۸ الی ۱۴ روزهای دوشنبه
۸ الی ۱۰ روزهای سه شنبه
۰۲۶۳۴۵۲۳۳۵۰ T.me/biologicalsceincesfacuty
m.ataeekhu.ac.ir
۰۹۱۲۶۳۸۴۷۹۲ مرجان عطایی دانشکده زیست
۸ الی ۱۴:۳۰ روزهای شنبه و دوشنبه ۰۲۳۶۵۷۹۶۰۰
داخلی ۳۳۸۷
Info_bskhu.ac.ir
Salari_adelkhu.ac.ir
۰۹۱۳۹۸۲۷۳۹۴ فاطمه خدابنده دانشکده زیست
۸ الی ۲۰ ، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
داخلی ۲۶۱۲
hivaselkikhu.ac.ir آیدی تلگرام
hi_۱۳۵۷
هیوا سلکی دانشکده فنی و مهندسی
۸ الی ۱۶ ، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۶۳۴۵۱۷۰۲۴ englms.sajjadigmail.com ...... روح اله سعادتی دانشکده فنی و مهندسی
۸  الی ۱۳، شنبه تا چهارشنبه (دانشکده)
۸ الی ۲۰ ، واتساپ
۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
داخلی ۲۷۱۶
۲۳۲۴
۲۷۷۵
eskandarzadehkhu.ac.ir ۰۹۳۸۵۶۸۲۰۸۸ ناهید اسکندزاده دانشکده ریاضی
۸ الی ۱۴:۳۰ ، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
داخلی ۲۳۵۶
zr.raesigmail.com ۰۹۱۲۵۶۷۰۷۳۴ زهرا رئیسی دانشکده علوم زمین
۸ الی ۱۴:۳۰ ، شنبه تا چهارشنبه
 
۰۲۶۳۴۵۳۰۸۳۲
داخلی ۲۷۳۳
f.ashrafikhu.ac.ir ۰۹۰۲۲۷۰۹۴۶۰
واتساپ
فهیمه اشرفی دانشکده شیمی
۹ الی ۱۷، شنبه تا چهارشنبه ۰۲۱۷۷۶۲۲۷۰۵ esadeghi۶۶۶۲gmail.com آیدی تلگرام
ez۶۲۶۶
ابراهیم صادقی مزیدی دانشکده اقتصاد
۸  الی ۱۴:۳۰،  شنبه تا چهارشنبه ۰۲۱۸۸۳۱۱۸۶۷ mkhorsandi۶۴gmail.com ۰۹۹۲۳۲۱۴۸۶۶ مریم خورسندی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
۸:۳۰  الی ۱۴:۳۰،  شنبه تا چهارشنبه ۰۲۱۸۸۳۱۱۸۶۷
داخلی ۴
m.hasani۶۷۰۴gmail.com ۰۹۱۰۵۳۹۹۳۶ محیا حسنی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5194 بار   |   دفعات چاپ: 355 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر