منو های اصلی
Skip to Content

گفتگو بادکتر محمد نبیونی مسئول راه اندازی نخستین شهر سلول های بنیادی

 
نخستین شهر سلولهای بنیادی جهان در دانشگاه خوارزمی تاسیس خواهد شد
- سلول بنیادی چیست؟ 
- شهر سلولهای بنیادی چیست و چه اجزایی دارد؟
- مرکز شتاب دهنده چیست و چه کارکردی دارد؟
- چه میزان از فضای دانشگاه در کرج به شهر سلولهای بنیادی اختصاص خواهد یافت؟
- شهر سلول چه فواید و برکاتی برای دانشگاه ما خواهد داشت؟
 
و ...‌
 
گفتگوی مفصل با آقای دکتر محمد نبیونی، عضو محترم هیات علمی دانشکده ی علوم زیستی، مسئول راه اندازی نخستین شهر سلول های بنیادی جهان در دانشگاه (Cell City) و نماینده ی رئیس دانشگاه در راه اندازی مرکز شتاب دهنده ی تخصصی مهندسی بافت دانشگاه خوارزمی
1
2
3
4
با سپاس ازایشان