کارگاه اموزشی تکنولوژی امواج پایین تراهرتز برای کاربردهای راداری