منو های اصلی
Skip to Content

مدیر جدید مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه منصوب شد

 
 
با حکم رئیس محترم دانشگاه،آقای دکتر سیدحسین حسينی لواسانیعضو محترم هیأت علمی دانشکده‌ی فنی و مهندسی، با حفظ سمت، به عنوان مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه به مدت دوسال منصوب شد.
دکتر لواسانی همچنین سرپرست گروه تحقیقات کاربردی و انتقال فناوری دانشگاه خوارزمی است.
برای ایشان آرزوی بهروزی و پیروزی داریم.
 
دکتر سبحان‌اللهی همچنین در نامه‌ای از زحمات آقای دکتر نبیونی در زمان مدیریت مرکز رشد دانشگاه تشکر و  قدردانی کرد.