قابل توجه همکاران ارجمند عضو هیات علمی

 
 
به آگاهی می رساند، برای حل مشکلات مربوط به دوپارگی دانشگاه و همچنین تعیین جایگاه واحدهای دانشگاه در یک مکان (تهران یا کرج) و مشخص شدن ماموریت سایت های تهران و کرج، کارگروهی با مسئولیت رئیس محترم دانشگاه تشکیل شده است و مطالعه ای در حال انجام است. 
 
به منظور بهره مندی از دیدگاه اعضای محترم هیات علمی در این خصوص، پرسشنامه کوتاهی به صورت  طراحی و به کارتابل دانشگاهی شما ارسال شده است. 
خواهشمند است با مراجعه به کارتابل اداری خود و پاسخ دادن به پرسشنامه تا آخر وقت روز جمعه  22/11/95 در این امر مشارکت فرمایید.
 
روابط عمومی دانشگاه