منو های اصلی
Skip to Content

سمینار معلوماتی ویژه مهاجرت به استرالیا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز پنجشنبه 7 دی 1396 "سمینار معلوماتی ویژه مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری، تخصص، تحصیل" با حضور آقای مهندس علی یعقوبی فعال فرهنگی و عضو نهاد اتاق تجارت افغانستان-استرالیا در دانشکده امورمالی برگزار شد.

آقای مهندس علی یعقوبی ضمن ارزیابی و تحلیل شرایط پذیرش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه های استرالیا گفت: مهارت زبان انگلیسی، رزومه تحصیلی همچنین داشتن هدف مشخص ادامه ی تحصیل از شرایط اصلی پذیرش است.

وی در ادامه به تشریح روند اخذ اقامت از طریق مهارت هایی چون کار آفرینی و مشاغل مختلف پرداخت.

ایشان در پایان به تحلیل و بررسی چگونگی پذیرش از طریق سرمایه گذاری توسط صاحبان صنایع، تولید کنندگان و سرمایه گذاران و نیز انواع سرمایه گذاری پرداخت.

این سمینار توسط انجمن دانشجویان افغانستانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.