سلسله نشست های تخصصی مدام

 
 
 
 
 
سخنرانی دکتر محمود عابدی و دکتر بهادر باقری در اصفهان پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶مشتاق دیدار یاران فرزانه‌ی نصف جهانیم.