زمان برگزاری نوبت سوم آزمون زبان انگليسي دانشگاه (KELT)

 نوبت سوم آزمون زبان انگليسي دانشگاه  (KELT) در تاريخ 28/11/1395 ساعت 14:00 برگزار خواهد شد.