منو های اصلی
Skip to Content

رئیس جدید دانشکده‌ی علوم ریاضی و کامپیوتر منصوب شد

 
 
آقای دکتر سبحان‌اللهی در حکمی، آقای دکتر شهنام جوادی را به مدت دو سال به عنوان «رئیس دانشکدۀ علوم ریاضی و کامپیوتر» منصوب کرد.
ایشان همچنین در نامه‌ای از زحمات آقای دکتر اسماعیل بابلیان در زمان ریاست این دانشکده تشکر و قدردانی کرد.