دومین مسابقه تصویر سازی و نویسندگی پی نما(کمیک استریپ)