دانشجویان عضو باشگاه استعدادهای درخشان دانشگاه در سال تحصیلی 96-95 معرفی شدند.