حمایت مالی و ارائه تسهیلات دفتر استعدادهای درخشان به دانشجویان

حمایت مالی و ارائه تسهیلات توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به دانشجویان جهت شرکت در مسابقات علمی و جشنواره های دانشجویی(شرکت در مسابقات و جشنواره ها)(فرم شرکت در مسابقات و جشنواره ها)