منو های اصلی
Skip to Content
امضای تفاهم نامه شهر سلول های بنیادی دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
آیین گشایش دانشکده هنر و معماری
اهداء حکم ریاست دانشگاه خوارزمی توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر سبحان اللهی
برگزاری همایش حقوق شهروندی و حاکمیت قانون سالن ابوریحان بیرونی دانشگاه
گرهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه